Hållbarhet och Miljö

Hållbarhet är en viktig och integrerad del i koncernens verksamheter. Störst påverkan har moderbolaget genom att vara en långsiktig och aktiv ägare, samt ställa höga krav på dotter- och intressebolagens hållbara utveckling. Moderbolaget har ingen egen tillverkning och endast ett fåtal anställda. Därmed hänvisas rapportering av resultatindikatorer till underkoncernens publika årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.

Carl Bennet AB har varit initiativtagare till projektet Swedish Industry for Quality Education in India tillsammans med Arjo, Elanders, Getinge samt ytterligare sex svenska företag. Projektet drivs av den ideella organisationen Pratham och syftar till att möjliggöra utbildning för 30 000 utsatta barn i Indien över en treårsperiod. Carl Bennet AB har även finansierat forskning på Handelshögskolan i Stockholm med avsikt att utvärdera projektet samt att utveckla nya innovativa utbildningsmetoder.

Moderbolaget har varit initiativtagare till att introducera Gymnasial lärlingsanställning (GLA) i Sverige. GLA är en ny lärlingsutbildning som gör att Sverige närmar sig de lärlingsutbildningar i Europa där eleven både går i skolan och är anställd med lön. Detta har skett i nära samarbete med Västsvenska Handelskammaren och med stöd av Skolverkets Lärlingscentrum. Kampanjen Svensk gymnasielärling beskriver en utbildningsform där företag och skola tillsammans ansvarar för att utbilda framtidens arbetskraft. Syftet med initiativet är att fler elever ska söka till gymnasieskolans yrkesprogram och att arbetsgivare kan underlätta sin kompetensförsörjning.

Carl Bennet AB är även partner i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, ett internationellt pris som har delats ut årligen sedan 2000 med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör viktiga insatser för hållbar utveckling.
Läs mer