Arjo AB

Arjo är en global leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Koncernens omsättning uppgick till 7.688 mkr (7.808) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 179 mkr (671). Medelantalet anställda var 5.853 (5.763).

CBAB:s andel: Kapital 20% – Röster 50%

Arjos webbplats