Klimat och samhälle

För en bättre framtid

Hållbarhet är en förutsättning för våra företags långsiktiga framgång. Detta avspeglas i vår ägarfilosofi där långsiktighet och  ansvarstagande är viktiga hörnstenar, och som ansvariga ägare ställer vi höga krav på företagens hållbara utveckling.

Vi definierar hållbarhet som värdeskapande inom ekonomiska, sociala och miljömässiga termer. Företagens hållbarhetsarbete utgår från en väsentlighetsanalys och följs upp i det löpande styrelsearbetet som en integrerad del av verksamheten. Arbetet omfattar bland annat affärsetik, klimatpåverkan och resurseffektivitet, samt mångfald och inkludering.

Viktiga insatser för miljön

Stöder WIN WIN

Carl Bennet AB är partner i WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, ett internationellt pris som sedan år 2000 årligen delas ut till personer eller organisationer som gör viktiga insatser för hållbar utveckling.
Uppmärksammar miljön och hållbar utveckling

Världsledande utmärkelse inom hållbarhet

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, är ett internationellt pris som har delats ut årligen sedan 2000 med syfte att uppmärksamma personer eller organisationer som gör insatser för hållbar utveckling och som är viktiga förebilder i frågan. Priset instiftades av den tidigare ordförande i Göteborg kommun-styrelse, Göran Johansson, och Carl Bennet. Pristagaren erhåller en summa om en (1) miljon kronor. Tidigare pristagare är bland annat Kofi Annan, Al Gore, Gro Harlem-Brundtland och IPBES. Varje år kännetecknas av ett tema, och 2021 års tema är anti-korruption.

Förbättrar tillgången till högkvalitativ utbildning

Carl Bennet AB är partner till den icke-vinstdrivande organisationen Pratham Sweden, vars mål är att förbättra läs- och skrivkunnigheten hos barn i Indien. De arbetar även med att öka medvetenheten kring hur utbildningsklyftor i utvecklingsländer kan överbryggas. 

Stöd till unga elever i Indien

Utveckling av nya utbildningsmetoder

Carl Bennet AB har varit initiativtagare till projektet Swedish Industry for Quality Education i Indien tillsammans med Arjo, Elanders, Getinge samt ytterligare sex svenska företag. Projektet syftar till att möjliggöra utbildning för 30.000 utsatta barn i Indien under en treårsperiod. Carl Bennet AB har även finansierat forskning på Handelshögskolan i Stockholm med avsikt att utvärdera projektet samt att utveckla nya och innovativa utbildningsmetoder.

Nobel Week Dialogue

Carl Bennet AB är en av sponsorerna till den årliga Nobel Week Dialogue, ett heldagsevent kopplat till det officiella programmet för Nobelveckan. Dagen består av föreläsningar och panel-diskussioner med målet att föra samman nobelpristagare, ledande forskare, studenter, experter och beslutsfattare från hela världen. Varje konferens tar upp ett specifikt ämne med anknytning till aktuell forskning och ett med detta relaterat aktuellt samhällsproblem. Konferenserna anordnas årligen dagen före Nobelprisutdelningen och har i storleksordningen 1 000 deltagare

Syftet är att fördjupa dialogen mellan forskningsvärlden och övriga samhället. Carl Bennet AB har varit involverad sedan starten av konferensen, som hålls omväxlande i Stockholm och Göteborg.
 • City Conference Centre i Stockholm, 9 December 2012 – The Genetic Revolution and its Impact on Society
 • Svenska Mässan i Göteborg, 9 December 2013 – Exploring the Future of Energy
 • City Conference Centre i Stockholm, 9 December 2014 – The Age to Come. New scientific and cultural perspectives on ageing
 • Svenska Mässan i Göteborg, 9 December 2015 – The Future of Intelligence
 • City Conference Centre i Stockholm, 9 December 2016 – The Future of Food
 • Svenska Mässan i Göteborg, 9 December 2017 – The Future of Truth
 • City Conference Centre i Stockholm, 9 December 2018 – Water Matters
 • Svenska Mässan i Göteborg, 9 December 2019 – Into the Unknown
 • Online, 9 December 2020 – The Challenge of Education
 • Svenska Mässan i Göteborg, 9 December 2021 – City of the future
 • Stockholm Waterfront Congress Centre, 9 December 2022 – The future of life

Vetenskap, teknologi och hållbar utveckling

Universeum

Carl Bennet AB stöder Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Genom samarbetet bidrar Carl Bennet AB till att ytterligare stärka utbildning, innovation och en hållbar utveckling av samhället.
Kunskap och engagemang

Generation Pep

Generation Pep är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 2016 genom ett initiativ från Kronprinsessparets Stiftelse. Målet är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Genom sitt stöd bidrar Carl Bennet AB till att sprida kunskap och skapa engagemang för att inspirera till en hälsosam livsstil.
Skapar den bästa utbildningen genom bra lärare

Lärargalan

Lärargalan, är sedan år 2016 en årlig galakväll som delar ut priser till framstående lärare genom nomineringar från elever. Elever från Sveriges mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor får nominera till Lärargalans priser. Genom Lärargalan lyfter elever fram sina favoritlärare och på så sätt skapas förebilder inom yrket som samhället kan inspireras av
Förändrar barns liv

Global Child Forum

Carl Bennet AB stöder välgörenhetsorganisationen Global Child Forum, ett ledande forum för barns rättigheter och företagande dedikerat till innovation, kunskapsdelning och nätverkande. Organisationen tror på styrkan och ansvarstagandet i företagande och utvecklar partnerskap med alla delar av samhället för att skapa ett framgångsrikt, hållbart och rättvist samhälle för världens barn.

Global Child Forum grundades år 2009 av den Svenska Kungafamiljen, och arbetet vilar på såväl FN:s Barnkonvention som Children’s Rights and Business Principles (utvecklat av Rädda Barnen, UNICEF och UNGC).